Υποβολή αιτιάσεων/παραπόνων – Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Στρατηγικής σημασίας απόφαση της Διοίκησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, αποτελεί η εξυπηρέτηση των πελατών - ασφαλισμένων μας και η ικανοποίηση των προσδοκιών τους, προσφέροντας σε αυτούς ποιοτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Βασική συνιστώσα της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων μας καθώς και των λοιπών συναλλασσομένων με την Εταιρία μας, αποτελεί η αποτελεσματική διαδικασία υποβολής και επίλυσης των αιτιάσεων (δηλώσεις δυσαρέσκειας όπως παράπονα, καταγγελίες, κλπ) που σχετίζονται με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή / και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εθνική Ασφαλιστική και διέπονται από την Πολιτική Αιτιάσεων, η οποία εγκρίθηκε με σχετική Απόφαση.


Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης της Διοίκησης και προς εφαρμογή των προβλεπομένων από την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 88/5.4.2016 (για να δείτε την σχετική Πράξη, πατήστε εδώ) για την υποβολή αιτίασης-παραπόνου που σχετίζονται με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή / και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εθνική Ασφαλιστική μπορείτε να απευθυνθείτε:


  • στην Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Αιτιάσεων - Παραπόνων της Εταιρίας Λ. Συγγρού 103-105,117 45 Αθήνα,
    τηλ. 210 9099777 (κατά τις εργάσιμες ημέρες, 08.00-16.00),
    fax 210 9099846,
    email: parapona@insurance.nbg.gr.

Προς διευκόλυνσή σας, για την υποβολή του έγγραφου παραπόνου σας μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα παραπόνων που βρίσκεται εδώ


Ο συνήθης χρόνος ανταπόκρισης στις έγγραφες αιτιάσεις είναι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης, ενώ σε καμία πάντως περίπτωση ο χρόνος απάντησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής αυτής.


  • ενώπιον Αρχών, όπως ενδεικτικά, στον Συνήγορο του Καταναλωτή και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, μέσα στις εκάστοτε ισχύουσες προθεσμίες.

  • Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (άρθρο 11 Π.Δ.10/2017) ως κάθε φορά ισχύει, ο συμβαλλόμενος ή/και ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης τυχόν διαφορών που θα προκύψουν με την Εταιρία σε σχέση με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο απευθυνόμενος στους αναγνωρισμένους από την κείμενη νομοθεσία Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, όπως ενδεικτικά: 1) Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, 2) Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ADR POINT, 3) Το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (Ε.Ι.Ε.Σ.). Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τους αναγνωρισμένους/πιστοποιημένους φορείς μπορούν να αναζητηθούν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr). Ρητά διευκρινίζεται ότι η Εταιρία δεν δεσμεύεται ούτε υπέχει κάποια υποχρέωση για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ανακύψει σε σχέση με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τη χρήση των ανωτέρω φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, τυχόν αίτημα συμβαλλόμενου/ασφαλισμένου για την επίλυση διαφοράς με τη χρήση αυτών θα εξετάζεται κάθε φορά μεμονωμένα.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή αιτίασης προς την Εταιρία ή τις αρμόδιες Αρχές/Φορείς δεν διακόπτει την παραγραφή τυχόν αξιώσεων του αιτιώμενου όσον αφορά την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον των Δικαστικών Αρχών. Η κάθε αιτίαση που απευθύνεται στην Υποδιεύθυνση Αιτιάσεων – Παραπόνων της Εθνικής Ασφαλιστικής τυγχάνει επεξεργασίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την αιτιολογημένη και έγκαιρη απάντησή της. Τα στάδια επεξεργασίας και ελέγχου της απάντησης, για τα οποία ο κάθε αιτιώμενος δύναται να ενημερώνεται μετά από γραπτό αίτημά του, ορίζονται στην αντίστοιχη διαδικασία της Εταιρίας, καθώς και στην εγκεκριμένη από το Δ.Σ. Πολιτική Αιτιάσεων, με τις οποίες διασφαλίζεται η ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση των αιτιάσεων.


Εθνική Web Pay

Powered by i-bank
Aρχική σελίδα Όροι χρήσης Προστασία προσωπικών δεδομένων Πληροφορίες για Cookies © Εθνική Ασφαλιστική 2012-2021

Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα
Είδος κάλυψης
This DIV is used to display coverages in the quotes pages (car and fire at the point of writing this).
Αποδοχή         Ακύρωση
Web Deal

ΕΩΣ -I0%

Έκπτωση έως 10%

Η προσφορά ισχύει για αγορές των πακέτων αυτοκινήτου Auto Protect Classic και Auto Protect Extra και η έκπτωση υπολογίζεται επί του μικτού ασφαλίστρου που διαμορφώνεται από το σύνολο των καλύψεών τους πλην της οδικής βοήθειας και της θραύσης κρυστάλλων (για το πακέτο Auto Protect Extra)